កន្លែងកំសាន្តថ្មីមិនឆ្ងាយពី ទីក្រុង!!!

មើលទេសភាពកន្លែងគេផង
ជាប់ទន្លេ ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ផាសុខភាព អនាម័យ កន្លែងធំទូលាយ កន្លែងចតឡានបានច្រើន
ម្ហូបឆ្ងាញ់ តម្លៃសមរម្យ ទេសភាពស្អាត នៅច្រើនទៀតចង់ដឹងមកមើលផ្ទាល់ ធានាជាប់ចិត្តម៉ង ។
ទីតាំងសិ្ថតនៅជិតវត្តព្រែកប្រា ចុះពីសា្ពនច្បារអំពៅបត់សាំ្តចំងាយ7km

 

Google Maps: https://her.is/3crBUrv
លេខទូរស័ព្ទកក់កន្លែង៖
098588788
092607360

347 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *